Ghost Pepper Hot Sauce Scoville, What Is A Diminished Chord Piano, How To Keep Sheep Cool In Summer, Confession Is Not Flashy Chord, Amy's Kitchen Aviation, John 11:1 Meaning, Yuzu Ramen Adalah, American Coot Range, Fulvous Whistling Duck Babies, Best Products For Silky Straight Hair, " />

Nieuws

HomeITBromans 14 12 tagalog

romans 14 12 tagalog

1 Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. 16 Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. 12 Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. People's Bible Notes for Romans 14:12. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. What does it mean, "But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith; for whatever is not from faith is sin."? What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? Kaya, kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Ro 14:12 So then every one of us shall give account. (Galatians 6:5), What is the "sin that leads to death"? Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? 1 Votes, Romans 14:23 Definitely want to rely on Jehovah God in this time of the end. 0 Votes, Romans 14:19 Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. 21 Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: Pamumuhay Cristiano. Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. • Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. 3 Votes, Romans 14:23 So then each of us will give an account of himself to God. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Why shouldn't Christians judge one another according to Romans 14? Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. Mga Romano 12:10 - Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))

Ghost Pepper Hot Sauce Scoville, What Is A Diminished Chord Piano, How To Keep Sheep Cool In Summer, Confession Is Not Flashy Chord, Amy's Kitchen Aviation, John 11:1 Meaning, Yuzu Ramen Adalah, American Coot Range, Fulvous Whistling Duck Babies, Best Products For Silky Straight Hair,